Site içerisinde bulunan bilgiler destek sağlamak ve bilgilendirmek içindir. Bu bilgiler hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez. Bu bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır.

DİŞ HEKİMLİĞİ MESLEK ETİĞİ KURALLARI

Diş hekimliği Meslek Etiği Kuralları diş hekiminin hastasına, topluma, mesleğine ve meslektaşına karşı görevlerini yerine getirirken uyması beklenen tutum ve davranış ilkelerini belirlemeyi amaçlar;  ağız diş sağlığı hizmeti sunumunun mesleki ve etik ilkelerini bildirir ve açıklar. Bu kurallar, diş hekiminin meslek etiği sorumluluklarının tanımlanmasına ve toplumun diş hekimliğine yönelik etik beklentilerine rehberlik eder.

Diş hekiminin öncelikli görevi, alanıyla ilgili hastalıkları önlemek, mesleğiyle ilgili bilimsel gerekleri yerine getirerek hastaları iyileştirmeye çalışmak ve bu sayede hem insan yaşamını hem de sağlığını korumaktır.

Diş hekimi, evrensel insan hak ve özgürlüklerini temel alarak insan onuru, insan yaşamı ve sağlığına en üst seviyede özen ile sağlık hizmeti sunar.

DİŞ HEKİMİNİN HASTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI

Etik Sorumluluk

Diş hekimi mesleki uygulamalarında mesleki etik ilkelere uygun davranmalıdır. Diş hekimi hastası ile ilişkilerinde hastaya zarar verecek davranışlardan kaçınmalı, hastanın zarar görmemesi ve yararı için gerekli tüm düzenlemeleri yapmalıdır.

Diş hekimi, hastanın kendi yaşamı, beden bütünlüğü konusundaki seçimlerine duyarlı ve saygılı yaklaşmalıdır. Bu bağlamda hekim mesleki uygulamalardan önce hastayı aydınlatarak onamını alır, hastanın tedavi ve bakım sürecindeki tercihlerine duyarlı olur.  Hastanın özel yaşamının gizliliği ve dokunulmazlığına saygı gösterir.

Diş hekimi, hastasının yararını daima kendi yararının önünde tutar.  Çalıştığı kurum ile hasta yararının çatıştığı durumlarda da diş hekimi hastanın yararına öncelik verir.

Diş hekimi hastanın adalete ve hakkaniyete uygun hizmet almasını sağlar.

Nitelikli Hizmet

Diş hekimi hastalarına koruyucu ve tedavi edici hizmetleri sunarken, çalıştığı ortamda hastaların yarar sağlaması ve zarara uğramaması için gereken koşulları sağlar. Mesleki uygulamalarında ve ortamında hastanın güvenliğini ve rahatını sağlayacak önlemleri alır.

Ayrımcılıktan Kaçınma

Diş hekimi hastanın cinsiyeti,  yaşı, ırkı, milliyeti, etnik kökeni, inancı, dili, siyasal görüşü, sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik durumu, yaşam biçimi, konumu ve hastalığı ne olursa olsun  ayrım yapmaksızın muayene ve tedavi konusunda en yüksek dikkati ve özeni gösterir.

Özel Yaşama Saygı

Diş hekimi hastanın özel yaşamına saygı gösterir. Diş hekimi, hastanın kendi isteği ile verdiği ya da tedavi sürecinde edindiği yaşamı, sağlık durumu ve beden özellikleri ile ilgili tüm bilgileri gizli, dokunulamaz ve ulaşılamaz bilgiler olarak saklar. Diş hekimi, hastanın ölümünden sonra dahi bu bilgilerin gizlilik ve ulaşılmazlık özelliklerini korur.

Diş hekimi, çalıştığı ortamda bulunan diğer yardımcı personelin, görev ve sorumluluk alanı dışındaki bilgi belgelere ve materyallere ulaşımını engellemek, hastaların özel yaşamına saygılı yaklaşım göstermesini sağlamak için gerekli önlemleri alır.

Diş hekimi, yasal çerçevede hastaya ait bilgi ve belgeleri paylaşmak durumunda kalırsa, hastanın zarar görmemesi için gerekli önlemleri alır.

Diş hekimi, hastanın tanı ve tedavisi ile ilgili uygulamaları bilimsel çalışmalarda veya yayınlarda kullanmak için hastanın iznini alır. Hastanın iznine rağmen hastanın kimliği konusunda fikir ya da bilgi verebilecek bedensel özellikler bilimsel açıdan zorunlu olmadıkça Diş hekimi tarafından kullanılamaz.

Kayıtlar

Diş hekimi, hastanın tanı ve tedavisi ile ilgili bilgi, belge ve materyalleri özenle ve doğru bir şekilde kaydeder ve en az yasal olarak belirtilen süre boyunca saklar. Kayıtların saklanma koşulları ve ortamı ne olursa olsun bilgilere görev ve sorumluluk sınırları içindeki ilgililer dışında kimsenin erişememesi için gerekli önlemleri alır.

Diş hekimi, hastanın talebi olması halinde kayıtların bir kopyasını hastaya veya yetkilendirdiği kişiye verebilir.

Acil Durumlar

Diş hekimi yasalarla belirlenen mesleki yetki alanı dâhilindeki acil durumlara müdahale etmekle yükümlüdür.

Diş hekimi Seçimi

Diş hekimi hastanın hekim seçme hakkına saygı duymalı ve hekim seçme özgürlüğünü kısıtlayacak veya bu hakka engel olacak uygulamalara karşı çıkmalıdır.

İkinci Mesleki Görüş

Diş hekimi, tedavinin herhangi bir aşamasında,  hastasının başka bir hekimden görüş alma hakkına saygı göstermelidir.

Başarı Garantisi

Diş hekimi gerçekleştireceği girişimin başarı ile sonuçlanacağını garanti edemez.

Hizmet Bedeli

Diş hekimi, tedavi karşılığında hastadan alacağı bedeli düşük tutarak uygulayacağı tedavinin asgari standardını düşüremez.

Aydınlatma ve Onam Alma

Diş hekimi, hastanın durumunun acil olduğu veya bilincinin kapalı ve tıbbi girişimi reddettiğinin bilinmiyor olduğu durumlar hariç olmak üzere, aydınlatarak onamını almadan hastaya herhangi bir girişimde bulunamaz.

Diş hekimi hastanın tedaviyi ret ve tedaviyi durdurma hakkına saygı gösterir.

Diş hekimi hastayı, tanısı/öntanısı, hastalığının nasıl seyrettiği ve seyredeceği, gerçekleştirilebilecek tanı/tedavi ile ilgili girişimler ve bunlar ile ilgili seçenekler, gerçekleştirilebilecek her girişimin yarar ve sakıncaları, girişimleri kabul etmesi ya da etmemesi halinde karşılaşacağı durumlar konularında aydınlatır.

Diş hekimi, aydınlatmayı hastanın anlayabileceği bir şekilde sözlü veya yazılı olarak; gerektiğinde görsel araçlar ile destekleyerek; hastanın eğitim, bilgi, kültürel, sosyal durumunu göz önünde bulundurarak gerçekleştirir.

Diş hekimi, hastaya teşhis ve tedaviyle ilgili ayrıntılı sorular sorabileceğini ve daha ayrıntılı aydınlatılmasını istediği bir hasta yakınını belirleyebileceğini bildirir.

Diş hekimi gerçekleştireceği girişimin aciliyetine göre aydınlatmayı daraltabilir.

Diş hekimi hastaya uygulayacağı tedavinin riskinin yüksek olduğu durumlarda, yeni geliştirilen bir tedavi yöntemi uyguladığında veya estetik amacın ön planda tutulduğu durumlarda, hastasını en geniş biçimde bilgilendirir ve onamını alır.

Önceden kararlaştırılan tanı veya tedavi yönteminden farklı bir yöntemin uygulanması gerektiğinde diş hekimi hastayı konu ile ilgili aydınlatarak onam alır.

Diş hekimi, hastanın yaş ya da akıl sağlığı gibi nedenlerle tek başına onam verecek durumda olmadığı hallerde, hastanın katılabildiği ölçüde aydınlatmaya dâhil edilmesini sağlayarak yasal temsilcilerini aydınlatır ve onamı yasal temsilcilerinden alır.

Tanı ve Tedavi

Diş hekimi hastaya doğru tanının konması ve doğru tedavinin uygulanması için diş hekimliği bilimine uygun şekilde gerekli önlemleri özenle alır ve girişimleri özenle gerçekleştirir.

Tanı, tedavi veya koruma amacı olmaksızın hastanın isteği ile ya da başka nedenlerle hastanın ruhsal veya bedensel direncini azaltacak herhangi bir girişimde bulunamaz.

Tedavinin Üstlenilmemesi veya Tamamlanmaması

Diş hekimi acil haller dışında yasalar ve mesleki ilkeler çerçevesinde olması ve hastaya müdahalede bulunabilecek başka hekimin bulunması koşulu ile kişisel nedenlerle hastaya tedavi vermeyi ret edebilir. Tedavisi devam etmekte olan hastayı ise, uygun bir süre önceden bilgilendirmek ve zarar görmesini engellemek koşuluyla bırakabilir.

Ancak Diş hekimi, sağlık hizmetinin sürekliliği ilkesine özen göstermeli ve ikinci hekim bulunmadan hastanın tedavisini hiçbir koşulda ret etmemeli veya tedavisi devam eden hastayı bırakmamalıdır.

Hastasını bırakan diş hekimi hastaya bakacak yeni meslektaşına hasta ile ilgili tıbbi bilgileri doğru bir şekilde aktarmalıdır.

 DİŞ HEKİMİNİN MESLEĞİNE ve TOPLUMA KARŞI SORUMLULUKLARI

 Kişisel Mesleki Gelişim

Diş hekimi, mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve donanımını geliştirmelidir.

Mesleki Saygınlık

Diş hekimi mesleğinin saygınlığını ve onurunu gözeterek dürüst, adil ve ilkeli davranmalı; toplumun mesleğe olan güvenini sarsmamalıdır.

Kamu Etkinlikleri

Diş hekimi, toplumun ağız diş sağlığını korumaya destek vermeli; bireyi ve toplumu koruyucu diş hekimliği ilkeleri yönünde eğitmelidir.

Diş hekimi toplumsal rolü ve mesleki erdemi gereği, özellikle toplum  sağlığını ve refahını yükseltici etkinliklere katılmalı ve bunları desteklemelidir.

Reklam Yasağı

Diş hekimi mesleki uygulamalarına ilişkin olarak tüm iletişim ortamlarında meslektaşlar arasında rekabete yol açıcı eylemlerde bulunmamalıdır.

Diş hekimi, mesleki kimliğini kullanarak, topluma yönelik ürün reklamlarında veya pazarlanmasında yer almamalı; isminin kullanılmasına izin vermemelidir.

Diş hekimi her ne biçimde olursa olsun çalıştığı kurumun ve kendisinin reklamını yapmamalı; duyuru ve tanıtım amacıyla hazırladığı görsel-işitsel ve yazılı materyaller konusunda ilgili yasal düzenlemelere uymalıdır.

Diş hekimi, mesleki  kimliğini kullanarak topluma yönelik  herhangi bir ürünün reklamında veya pazarlanmasında yer almamalı; isminin kullanılmasına izin vermemelidir.

DİŞ HEKİMİNİN MESLEKTAŞLARINA KARŞI SORUMLULUKLARI

 Meslektaşlar Arası Saygı

Diş hekimi, meslektaşları ve diğer sağlık meslek üyeleri ile iyi ilişkiler kurmalıdır. Nedeni ne olursa olsun meslektaşlarına veya tedavi ekibinin bir başka üyesine karşı hiçbir zaman küçük düşürücü davranışlarda bulunmamalıdır. Mesleki tartışmaların hastanın bulunduğu ortamlarda yapılmamasına özen gösterilmelidir.

Mesleki Dayanışma

Diş hekimi mesleki uygulamalarla ilgili onur kırıcı, haksız suçlamalara uğrayan meslektaşlarını korumalıdır.

Diş hekimi kendisine başvuran hastada daha önceden başlanmış ve tamamlanmamış bir tedavi saptarsa, tedaviye başlamadan önce yarım kalmış tedavinin uygulayıcısı diş hekimi ile görüşmeye çalışmalı ve varsa o diş hekimi ile hasta arasındaki sorunların giderilmesine yardımcı olmalıdır.

Bildirme Sorumluluğu

Diş hekiminin, başka bir meslektaşının hatalı mesleki uygulamalar sürdürdüğüne ya da etik açıdan yanlış davrandığına tanık olması halinde öncelikle onu uyarması, eğer sonuç alamaz ise durumu bağlı bulunduğu Dişhekimleri Odasına veya yetkili birimlere yazılı olarak bildirmesi beklenir.

Diş hekimi hasta üzerinde çalıştığına tanık olduğu veya duyumunu aldığı yetkisiz kişileri bağlı bulunduğu Dişhekimleri Odasına veya yetkili birimlere ivedilikle bildirmelidir.

Mesleği  Destekleme

Diş hekimi mesleğinin bilimsel ve toplumsal yönden gelişmesini ve ilerlemesini desteklemekten sorumludur.

Uygun Olmayan Davranışlar

Diş hekimi, yasalarla belirlenmiş mesleki yetkilerini aşacak eylemlerde ve diş hekimliği uygulamalarıyla ilgili özel beceri ve yeterliliklere sahip olduğunu ima edecek davranışlarda bulunmamalıdır.

Diş hekimi, meslektaşlarının hastalarını kendisine yönlendirmeye yönelik davranış ve girişimlerde bulunmamalıdır.

Diş hekimi, meslektaşlarını kötüleyen söylem ve eylemlerden kaçınmalıdır.

Konsültasyon

Diş hekimi hastanın tanı-tedavi ve takibiyle ilgili olarak gerekli gördüğü durumlarda, ilgili birimlerle görüş alışverişinde bulunarak konsültasyon talep edebilir. Konsültan diş hekimi hastanın tedavisini ancak yasal düzenlemelerde belirtildiği biçimde devralabilir.

Meslekte Eşit Sorumluluk

Diş hekimleri görevi, konumu, çalışma ortamı, uzmanlığı vb. ne olursa olsun aynı ahlaki sorumluluğa ve etik yükümlülüğe sahiptir.

DİĞER

Diş hekimi kullanımına yasal açıdan izin verilmemiş farmakolojik ve biyolojik maddeleri ve malzemeleri hastası üzerinde kullanmamalıdır.

 

DİŞHEKİMLERİNİN HAK, GÖREV VE SORUMLULUKLARI İLE UYMALARI GEREKEN BAZI DÜZENLEMELER

Dişhekimlerinin görev, sorumluluk ve hakları çeşitli düzenlemelerde belirtilmiştir. Bu düzenlemelerin bazıları şunlardır.

1. DİŞHEKİMİNİN ÇALIŞMA SINIRLARI

Diş doktoru, insan sağlığına ilişkin olarak, dişlerin, diş etlerinin ve bunlarla doğrudan bağlantılı olan ağız ve çene dokularının sağlığının korunması, hastalıklarının ve düzensizliklerinin teşhisi ve tedavisi ve rehabilite edilmesi ile ilgili her türlü mesleki faaliyeti icra etmeye yetkilidir.

Diş doktorluğunun herhangi bir dalında münhasıran uzman olmak ve o unvanı ilan edebilmek için diş hekimliği fakültelerinden veya Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarından alınmış bir uzmanlık belgesine sahip olmak şarttır. (1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Madde: 29)

2.  DİŞHEKİMİ HASTA İLİŞKİLERİ

a) Özen gösterme yükümlülüğü

Doktor ve diş doktorunun başta gelen vazifesi, insan sağlığına, hayatına ve şahsiyetine ihtimam ve hürmet göstermektir.

Doktor ve diş doktoru; hastanın cinsiyeti, ırkı, milliyeti, dini ve mezhebi, ahlaki düşünceleri, karakter ve şahsiyeti, içtimai seviyesi, mevkii ve siyasi kanaati ne olursa olsun, muayenehane ve tedavi hususunda azami dikkat ve ihtimamı göstermekle mükelleftir. (Deontoloji Tüzüğü Madde:2)

b) Muvafakatname  (Aydınlatılmış Onam)

Doktorlar, diş doktorları ve dişçiler yapacakları her nevi ameliye için hastanın, hasta küçük veya tahtı hacirde ise veli veya vasisinin evvelemirde muvafakatını alırlar. Büyük ameliyei cerrahiyeler için bu muvafakatin tahriri olması lazımdır. (Veli veya vasisi olmadığı veya bulunmadığı veya üzerinde ameliye yapılacak şahıs ifadeye muktedir olmadığı takdirde muvafakat şart değildir.) Hilafında hareket edenlere ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir.(1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Madde:70)

c) Sır Saklama Yükümlülüğü

Doktor ve diş doktoru, meslek ve sanatının icrası vesilesiyle muttali olduğu sırları, kanuni mecburiyet olmadıkça ifşa edemez.

Tıbbi toplantılarda takdim edilen veya yayınlarda bahis konu olan vakalarda, hastanın hüviyeti açıklanamaz.(Deontoloji Tüzüğü Madde :4)

d) Hekim Seçme Özgürlüğü

Sağlık müesseselerinde tatbik olunan usul ve kaideler mahfuz olmamak üzere, hasta; doktorunu ve diş doktorunu serbestçe seçer.  (Deontoloji Tüzüğü Madde :5)

e) Tedaviye Karar Verme

Doktor ve diş doktoru, sanat ve mesleğini icra ederken, hiçbir tesir ve nüfuza kapılmaksızın, vicdani ve mesleki kanaatine göre hareket eder.  (Deontoloji Tüzüğü Madde :6)

f) Hastayı Reddetme Hakkı

Doktor ve diş doktoru, acil yardım, resmi veya insani vazifenin ifası halleri hariç olmak üzere, mesleki veya şahsi sebeplerle hastaya bakmayı reddedebilir. (Deontoloji Tüzüğü   Madde :18)

Doktor ve Diş doktorlarının;

1.    Hastalara, herhangi bir suretle olursa olsun, haksız bir menfaat temini istihdaf eden fiil ve hareketlerde bulunanları,

2.    Birbirlerine, muayene ve tedavi için hasta göndermeleri mukabilinde ücret alıp vermeleri,

3.    Kendilerine hasta temini maksadiyle, eczacı, yardımcı personel ve diğer herhangi bir şahsa tavassut ücreti ödemeleri,

4.    Şahsi bir menfaat düşüncesi veya gayrı meşru bir gaye ile ilaç, tıbbi alet veya vasıtalar tavsiye etmeleri yahut sağlık müesseselerine hasta sevk etmeleri veya yatırmaları,

5.    Muayene ve tedavi ücretinin tesbiti ve bunun ödenmesi hususunda, üçüncü şahısların tavassutunu kabul etmeleri caiz değildir. (Deontoloji Tüzüğü   Madde :12)

6.    Doktor ve diş doktoru sanat ve mesleğinin icrası dışında dahi olsa, meslek ahlak ve adabı ile telif edilemeyen hareketlerden kaçınır. (Deontoloji Tüzüğü   Madde :7)

g) Dişhekimi Hasta Anlaşmazlığı

Meslek mensuplarının birbiriyle, hastalara veya hasta sahipleri arasında çakacak ihtilafları uzlaştırmaya veya hakem usulüne başvurarak çözüme kavuşturmaya çalışmak. (3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 11. maddesinin g fıkrası)

3. DİŞHEKİMLERİNİN BİRBİRLERİ İLE İLİŞKİLERİ

a) Meslektaşlar Arası İlişkiler

Doktor ve diş doktorları, kendi aralarında iyi meslektaşlık münasebetlerini idame ettirmeli ve manevi bakımdan birbirine yardım etmelidirler. Meslekle ilgili anlaşmazlıklarını, evvela kendi aralarında halletmeğe çalışmalı ve bunda muvaffak olamadıkları takdirde mensup oldukları Doktor odalarına haber vermelidirler. (Deontoloji Tüzüğü   Madde :37)

b) Meslektaşı Koruma

Doktor ve diş doktoru meslektaşlarını zemmedemeyeceği gibi onları küçük düşürecek diğer tavır ve hareketlerde de bulunamaz. Doktor ve diş doktoru, herhangi bir şahsın haysiyet kırıcı hücumlarına karşı meslektaşlarını korur. (Deontoloji Tüzüğü   Madde :38)

c) Rekabet Yasağı

Doktor ve diş doktoru meslektaşlarının hastalarını elde etmeğe matuf hareket ve teşebbüslerde bulunamaz. (Deontoloji Tüzüğü Madde :39)

d) Meslektaşlar ve Yakınlarından Ücret Almama İlkesi

Doktor ve diş doktorunun kendi meslektaşları ile bunların bakmakla mükellef oldukları usul ve fürüunun ve karı ve kocalarının muayene ve tedavileri için ücret almaması uygundur. Bu hallerde zaruri masrafları isteyebilir.  (Deontoloji Tüzüğü   Madde :32)

Hasta Hakları

1- Hizmetlerden Yararlanma Hakkı

  • Özel Karşıyaka Dental Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğine başvuran her birey, dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir.
  • Hastalarımız Özel Karşıyaka Dental Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinin sunduğu tanı ve tedavi imkanları ve bu hizmetlere nasıl ulaşılacağı konusunda bilgilenme hakkına sahiptir.

2- Bilgilendirme ve Onay Hakkı 

  • Hastalarımız kendileri veya yasal temsilcileri kanalı ile önerilen tıbbi girişimleri ve her bir girişimin potansiyel risk veya yararlarını, önerilen girişimlerin alternatiflerini, tedavisiz kalmanın sonucunu ve gelişecek süreci içerecek şekilde sağlık durumları konusunda anlayabileceği dil ve yöntemle tam bilgi alma hakkına sahiptir.
  • Hastalarımız talebini yazılı olarak bildirdikleri taktirde tüm tıbbı kayıt işlemlerinin yazılı bir kopyasını alma hakları vardır.
  • Hastalarımızın bilgilendirme ve onayı tıbbı ve yasal zorunluluklar dışında, hastalığı ile ilgili ciddi yan etki riski, ölüm riski, nekahat ile ilgili problemler, başarı şansı gibi konularda bilgilendirme yapıldıktan sonra uygulanacak tedaviye karar verme hakkına sahiptir. Hastamız bu hakkı kullandığı taktirde yapılacak işlemlere onay verdiğini kabul etmiş sayılır.
  • Hastalarımız ağrının doğru değerlendirilmesi ve tedavisi konusunda bilgi alma hakkına sahiptir.
  • Hastalarımızın ve ailelerinin organ ve diğer dokuları bağışlamayı nasıl seçecekleri konusunda bilgi alma hakları vardır.
  • Hastalarımızın, Özel Karşıyaka Dental Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde yürütülen klinik araştırma ve deneylere nasıl katılabilecekleri konusunda haberdar edilme, katılmayı kabul eden hastalarımızın da nasıl korunacakları konusunda kendilerinin ve ailelerinin bilgi alma hakkı vardır.
  • Hastalarımız Özel Karşıyaka Dental Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği misyonu hakkında açıkça bilgi alma hakkına sahiptir.

3- Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı 
Hastalarımız kendi tedavilerinden sorumlu doktor, hemşire ve diğer sağlık personelinin kimliklerini, görev ve ünvanlarını bilme, seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

4- Kurulu Seçme ve Değiştirme Hakkı 
Hastalarımız tabii olduğu mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

5- Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı 

Kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere, hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetme veya durdurmasını isteme hakkına sahiptir

6- Mahremiyet (Gizlilik) Hakkı 

Hastalarımızın tüm tedavi sürecinde mahremiyete uygun bir ortamda hizmet alma hakkı vardır.
Özel Karşıyaka Dental Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğine başvuran tüm bireylerin sağlık durumu, tıbbi durumu ve kişiye özel tüm bilgiler ölümünden sonra bile gizli kalacak biçimde korunur. Hastaya ait bu bilgiler hastanın açık izni veya mahkemenin kesin isteği üzerine açıklanabilir.

7- Saygı Görme Hakkı 

Hastalarımız her zaman ve her türlü koşulda kişisel itibarları korunarak saygılı, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma ve tedavi olma hakkına sahiptir.

8- Konsültasyon (İkinci Görüş) İsteme Hakkı 

Hastalarımız tanı ve tedavileri konusunda konsültan hekim çağırma hakkına sahiptirler. Konsültan hekim tedavisini önerir ancak hastanın birinci hekimi işleme onay verir.

9- Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme Hakkı 

Hastalarımız dini farklılık gözetilmeksizin ve tedaviye engel olmadığı sürece dini vecibelerini serbestçe yerine getirme hakkına sahiptir.

10- Güvenlik Hakkı 

Herkesin sağlık kurumunda güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakkı vardır. Hastaların, ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirler hastanemizce alınır.
Hastanemizde çocuklar, engelli bireyler ve yaşlılar (yalnız, bakıma muhtaç, refakatçisi olmayan) için uygun koruma önlemleri alınmıştır.

11- Refakatçi ve Ziyaretçi Bulundurma Hakkı 

Hastalarımız, Özel Karşıyaka Dental Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde ziyaretçi kabul etmek ve refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.

12- Şikayet/Görüş ve Öneri Bildirme Hakkı 

Hasta ve hasta ailesi hasta haklarının ihlali halinde Özel Karşıyaka Dental Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde şikayet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ve sonucundan haberdar edilmesi hakkına sahiptir.

13- Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları 

Hastalarımız kendilerine uygulanacak Özel Karşıyaka Dental Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği kural ve uygulamaları konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir.

14- Tetkik ve Tedavi Bedelleri 

Hastalarımız tedavi öncesinde, tedavi hizmet bedellerini öğrenme ve daha sonra aldıkları hizmet karşılığında ödediği bedellerin açık ve detaylı faturasını isteme ve alma hakkına sahiptir.

Hasta Sorumlulukları

1- Bilgi Verme 
Tıbbı hizmet vermekle görevli doktor ve hemşirelere sağlık durumuyla ilgili tam ve doğru bilgi vermek.

2- Önerilere Uyma 

Hastamız tedavisinden sorumlu doktor tarafından önerilen tedavi planına uymakla ve doktorun talimatları doğrultusunda ilgili sağlık personelinin bakım planının yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür.

3- Planlanan Tedaviyi Reddetme 

Hastamız doktoru tarafından planlanan tedaviyi reddetmekle doğacak sonuçlardan kendi sorumludur.

4- Sağlık Kuruluşu Kurallarına Uyma 

Hastalarımız, sağlık kuruluşumuzun kural ve uygulamalarına uymak ile sorumludur.

5- Saygı Gösterme 

Hastalarımız, sağlık kuruluşu içersinde bulunan hasta ve yakınlarını tehlikeye sokan gürültü, ziyaretçi, duman gibi rahatsızlık verici durumlarda hastanenin alacağı tedbir ve kurallara uygun davranmakla sorumludur.

6- Enfeksiyon Kontrol 

Hasta ve yakınlarımız enfeksiyon hastalıklarının yayılmaması için kendilerine önerilen tüm önlemler konusunda hassas davranmak ile sorumludur.

7- Ödeme Sorumluluğu 

Hastalarımız tetkik ve tedavi giderlerini ödemek ile sorumludur. Demirbaş ve sarf malzemelerine kasıtlı olarak zarar veren hasta ve yakınlarımızın bunu ödeme sorumluğu vardır.

8- Hasta Ziyaretçisi 

Hastalarımızın aynı anda mümkün olduğunca az ziyaretçi kabul etmesi, ziyaretçilerin yiyecek, içecek getirmemesi ,başka hastalara ait eşyaları kullanmaması, hastane ziyaret saatlerine uyması sorumluluğu vardır.

Bu bildiri, Sağlık Bakanlığı 23420 sayılı Hasta Hakları Yönetmeliği ile Amsterdam Bildirgesi’nde alınan kararlar çerçevesinde hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için Sağlık Bakanlığı internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar

İşbu siteyi ziyaret eden veya bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes, işbu “Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar” da yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder. Karşıyaka Dental kayıt yaptırmakla veya Karşıyaka Dental tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle, işbu “Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar” da yer alan hüküm ve şartların tamamıyla ve bu metnin ayrılmaz bir parçası olan Karşıyaka Dental “Gizlilik Politikası” hükümleri ve bu sitedeki diğer talimatlarla bağlı olmayı taahhüt etmektesiniz.

Karşıyaka Dental işbu “Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar”, Karşıyaka Dental “Gizlilik Politikası” ve bu sitedeki diğer talimatlarda, dilediği zamanda, dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaklardır. Değişiklikleri takip etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Karşıyaka Dental ‘in, değişiklikleri tarafınıza ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Karşıyaka Dental hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle, bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılırsınız.

Karşıyaka Dental sitesindeki bağlantılar sizi Karşıyaka Dental sitesinin dışına götürebilir ve Karşıyaka Dental, bu sitelerin içeriği, doğruluğu ya da işleviyle ilgili olarak, hiç bir sorumluluk üstlenmez. Bu bağlantılar iyi niyet çerçevesinde sunulmaktadır ve Karşıyaka Dental, bağlantısını verdiğimiz sitelerde daha sonra olabilecek herhangi bir değişiklikten sorumlu değildir. Karşıyaka Dental veya bağlı şirketleri ya da bu sitenin oluşturulması, üretilmesi ya da iletilmesinde yer alan diğer herhangi bir üçüncü taraf bu siteye erişim ya da sitenin kullanımından doğabilecek herhangi bir doğrudan, dolaylı, arızi, tali ya da cezai zarar, ziyan, hasar veya sorumluluktan ötürü sorumlu tutulamaz.

İşbu sitede yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Karşıyaka Dental veya belirtilen ilgilisine aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması, söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda size hiç bir hak vermez. Bu siteyi ziyaret etmek veya kullanmakla, anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektesiniz.

Web sitemiz ve e-mail yoluyla görüş ve önerilerinizi bize bildirebilirsiniz. Karşıyaka Dental’in, söz konusu görüş ve önerilerinizi istediği gibi kullanma hakkı olduğunu ve bu yüzden herhangi bir hak talebinde bulunmayacağınızı peşinen kabul etmektesiniz.
Web sitemiz sadece yasal amaçlarla ve kanunlara saygılı olarak kullanılabilir. Bu siteyi kullanmakla, yasalara uygun davranacağınızı taahhüt etmektesiniz. Haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, mevcut hasarları gizleyerek daha sonraki bir tarihte olmuş gibi göstermeye çalışmak, sahte isim ve kredi kartları kullanmak gibi eylemler cezai sorumluluklar doğurur. Karşıyaka Dental, bu tür davranışlara engel olmak için, siteye girişi yasaklamak, şikâyette bulunmak gibi uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir.

Karşıyaka Dental, talep edilen bir hizmeti vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir.

Web sitemiz kanalıyla alacağınız hizmetler nedeniyle aramızda bir ihtilaf olması durumunda, bu ihtilafa Türk hukuku uygulanacak ve İzmir (Karşıyaka) mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

Telif
Telif hakkı Karşıyaka Dental’e aittir. Tüm haklar saklıdır. Bu sitede yayınlanan metin, görsel, ses, animasyon ve video dosyaları ile tasarımları 5846 sayılı Yasa ve ilgili Mevzuat gereği telif altındadır. Tüm öğeler ticari amaç için kopyalanamaz, kullanılamaz ve başka sitelerde yayınlanamaz.

Web Sitesi Gizlilik İlkeleri

Özel Karşıyaka Dental Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı işbu “Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle, işbu “Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

Verilerin Toplanması ve Korunması

Karşıyaka Dental, ilke olarak, ziyaretçileri tarafından sitemize sunulan kişisel verileri (adınız, elektronik posta adresiniz, iş ve özel adresiniz ve telefon numaranız) üçüncü kişilere satmaz, kiralayamaz ya da başka şekilde kullandıramaz. Bu bilgiler, olası bir kullanım durumunda tarafımızdan size önceden bilgi verilmeden ve bilgileri sunarken sizin açık izniniz alınmadan hiç bir şekilde doğrudan pazarlama ya da siz istemeden izleme amacıyla kullanılmaz. Karşıyaka Dental sizin izninizle bu bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır :

Size basılı yayınlar ya da diğer yazışmalar göndermek

Size elektronik posta ile basın bültenleri ya da bildirimler göndermek
Satın aldığınız ürünleri ya da ödüllerinizi teslim etmek.

Kişisel bilgilere sadece yetkili Özel Karşıyaka Dental Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği personeli ya da bilgileri gizli tutmayı kabul etmiş olan temsilcilerimiz erişebilirler. Özel Karşıyaka Dental Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, kişileri açıklamadan, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, vb) sürekli iç gözden geçirme sürecimizin bir parçası olarak sitemizi iyileştirmek; genel olarak ürünlerimizin tüketicileri hakkında daha çok şey öğrenmek amacıyla kullanır. Bu bilgiler Özel Karşıyaka Dental Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği tarafından üçüncü kişilere açıklanmaz. Bu veriler sadece belirtilen amaç için kullanılabilir ve sizin izniniz alınmadan hiç bir tek taraflı haberleşme amacıyla kullanılamaz.

Karşıyaka Dental, sitemizdeki bağlantılar aracılığıyla gideceğiniz diğer sitelerin, Karşıyaka Dental’in, yukarıda özetlediğimiz, Etkileşimli Gizlilik Yaklaşımı ilkelerine uyacağını garanti etmez; bu nedenle kişisel olarak belirlenebilir herhangi bir bilgi vermeden önce, gidilen sitelerin gizlilik yaklaşımlarını değerlendirmenizi öneririz.
Web sitemiz, girilen bilgilerin güvenliği açısından “SSL” sistemi ile donatılmıştır. Bu nedenle, bu bilgiler internetteki diğer kişiler tarafından görülemez. Bu koruma, e-mail gibi yollarla gönderilen bilgiler için etkili değildir.

Bilgisayar korsanlığı yoluyla koruma sisteminin etkisiz bırakılması hallerinde doğacak zararlardan dolayı Özel Karşıyaka Dental Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği sorumluluk kabul etmemektedir.

Kaynaklar
Sizinle ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, size en uygun hizmeti sunmamızı ve bu hizmetlerin kalitesini sürekli olarak artırmayı temin etmeye yöneliktir. Bu bilgiler aşağıda belirtilen üç şekilde temin edilmektedir.

Sizin, web sitemizi kullanarak veya e-mail, faks gibi diğer yollarla bize sağladığınız bilgiler tarafımızdan alınmakta ve kaydedilmektedir. Bu yolla elde edilen bilgiler, tamamen sizin özgür iradenizle tarafımıza sağlanmaktadır. Bu bilgileri bize verip vermemekte serbestsiniz. Ancak, size daha çabuk ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için, web sitesinde sizden talep edilen bilgilerin tamamını vermenizi öneriyoruz. Ayrıca, talep ettiğiniz hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgileri vermemeniz durumunda talebinizin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağı tarafınızdan dikkate alınmalıdır.

Verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olması sizin sorumluluğunuzdadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeyiniz. Böyle bir durumda Özel Karşıyaka Dental Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hiç bir sorumluluk kabul etmez. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeniz nedeniyle Karşıyaka Dental bir zarara uğradığı takdirde, bu zararı tazmin yükümlülüğü tarafınıza aittir.

Web sitemizi ziyaretiniz sırasında, bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla, daha önce sitemize yaptığınız ziyaretler, aldığınız hizmetler gibi hususlarda elde edilen bilgilerdir.

Bilgisayarınızın “yardım” menüsünde, bu özelliği kısıtlamak veya tamamen etkisiz hale getirmek için ne yapmanız gerektiğini bulabilirsiniz. Ancak, bu şekilde elde ettiğimiz bilgiler size vereceğimiz hizmetin daha çabuk ve kaliteli olmasında kullanılacağından, bu özelliği açık bırakmanızı öneririz.

Diğer Kullanım Şartları

Burada belirtilen şartların dışında, web sitemizi ziyaret eden ve/veya hizmet talebinde bulunan herkes, “Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar” bölümünde belirtilen hükümleri de okumuş ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılır.
Gizlilik Politikası” ve “Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar” bölümlerindeki hükümler ve bu hükümlerde Karşıyaka Dental tarafından zaman zaman yapılan değişiklikler, Karşıyaka Dental ile sizin aranızda kurulan hukuki ilişkinin tamamını oluşturur ve tarafları bağlar. Aksi yazılı olarak ayrıca kararlaştırılmadıkça, Karşıyaka Dental’e karşı, bu hükümlere aykırı hiç bir talepte bulunulamaz ve hak ileri sürülemez.

Özel Karşıyaka Dental Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği

Güncelleme Tarihi: 07.05.2013